ประเภทต่อไปคือการนักหมู่สมัครอีเมล์โดยทั่วไปแล้วอีเมล์ทุกอย่าง

สมัครอีเมล์ใหม่

ประเภทต่อมาคือการเตรียมระบบสมัครอีเมล์ใหม่ปกติแล้วอีเมล์ทุกอย่างจะวิ่งเข้าในที่หนึ่งเดียว การจัดระบบก็คือการใส่ฟิลเตอร์หรือตัวกลั่นเพื่อจากกันโฟลเดอร์เมล์ออกเป็นหมวด ตามหัวเรื่อง ลำดับเวลา และจุดสำคัญของสมัครอีเมล์ อาจจะแยกตามผู้ส่งตามใจเรื่องและเหตุจำเป็น อย่างกับ เพื่อนร่วมงาน ผู้เป็นใหญ่ หรือคนที่กำลังสื่อสารกิจธุระหรือธุระกันอยู่ในช่วงนั้น กรองเอาเมล์ที่มีการส่งซ้ำไปซ้ำมา เช่น บันทึกข่าว ไปร่วมอยู่ที่เดียวกัน เพราะเมล์พวกนี้โดยธรรมชาติไม่ใช่เมล์เด่นเร่งรีบที่ต้องอ่านในเวลานั้น

สมัครอีเมล์ใหม่และเพื่อที่จะไม่ให้พลาดอีเมล์ของหัวหน้าก็ฟอร์เวิร์ดให้เข้าไปที่สมัครอีเมล์แอ็กเคานต์หลักบนมือถือหรือเอสเอ็มเอส อีเมล์แอ็กเคานต์แทนจะได้ไม่พลาด การจัดระบบระเบียบปฏิบัติให้อีเมล์เสียใหม่จะช่วยให้เราเสียเวลาน้อยลงกับเมล์ไม่เด่น

ที่มา itmemail